Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

De politiske partienes syn på brøytesaken og veilyssaken foran valget!

Utskriftsvennlig pdf her. (5,9 Mb)


Ved forrige kommunevalg stilte Nesodden Velforbund en del spørsmål til partilederne som de svarte på od som ble publisert i vår vel-avis. Siden den gang har det skjedd en del og mange av spørsmålene er fulgt opp med handlinger. Det er likevel et par saker som fremdeles er aktuelle og som opptar velene og dermed oss. Vi har derfor spurt partilederne om hva deres syn er nå før valget.

 

Brøyting på NesoddenFor velene og Nesodden Velforbund har Hovedplan for vei 2013-2023 vært en viktig sak. Gjennom den vedtok kommunen å avslutte brøyting av private veier f.o.m. vinteren 2014-2015 i strid med det flere politikere svarte ved forrige kommunevalg. En av begrunnelsene var å spare penger. Vi har forstått det slik at det ikke har blitt noen besparelse, heller en øking av kostnader med den nye ordningen. Da sett bort i fra de tilleggskostnadene vel og veilag har fått for brøyting.

Videre ønsker kommunen at drift og vedlikehold, inklusive betaling av strøm, for veilys skal overføres til vel og veilag. Dette er et tema som har mange uklarheter, bl.a. eierskap til stolper og infrastruktur, flere brukere av infrastrukturen (veilys, strøm, telefon, kabel-tv), samt måling av forbruk for veilys.

Vårt standpunkt er at det ikke skal være slik at noen innbyggere i kommunen betaler - mens andre ikke betaler - for samme tjenesten.

 

 

Partilederne ble stilt følgende spørsmål:

 • Om du får det som du og ditt parti vil; skal brøyting av velveiene på Nesodden, inkludert de velveiene som i dag ikke har slikt tilbud, tilbakeføres til og i framtiden gjennomføres av kommunen?

 • Om du får det som du og ditt parti vil; skal kommunen fortsette drift og vedlikehold av veilys på private veier på Nesodden?

   

  Vi fikk følgende svar:

   

  Rødt/Geir Christensen:

  Da veiplanen ble behandlet i 2013 stemte Rødt mot å vedta planen, nettopp fordi den betydde at kommunen frasa seg ansvaret.

  I våre budsjettforslag har vi lagt inn midler til brøyting av velveier og veilys.   I juni 2015 fremmet vi følgende vedtaksforslag:

  • «Kommunen skal brøyte velveier og holde gatelys i orden som tidligere. Rådmannen bes forhandle avtaler om dette før vinteren. Kostnader legges inn i budsjett for 2016.
  • Kommunen viderefører ikke ordningen med en stor brøyteavtale når den løper ut, men går tilbake til å utlyse flere mindre roder.
  • Budsjettet for 2015 justeres med kr 200 000,- til brøyting av velveier. Som motpost føres reduserte renteutgifter.»

  Forslagene fikk støtte fra alle partier, unntatt Høyre og Arbeiderpartiet. Dermed ble de nedstemt.

  Høyre og AP hadde begge forslag som vi oppfatter som dårlige unnskyldninger for å si nei til brøyting.  Vi oppfatter at vi her etter at noen partier har vinglet, har kommet til samme politiske skillelinjer som i legevaktsaken.   AP og Høyre er proppen i systemet.

   

  SV/Christian Hinze Holm:

  • Ja.
   Jeg kan gjenta svaret fra 2011 (i motsetning til enkelte andre, tror jeg): SV vil gå inn for at kommunen overtar langt flere av de private veiene, slik at de får fullt kommunalt vedlikehold både sommer og vinter.
   Derfor stemte vi mot å fjerne den kommunale brøytingen. Bare de veiene som er rent private, det vil si ikke har noen form for gjennomfartsfunksjon men kun er private adkomstveier, må vedlikeholdes av eierne. Hvilke som faller inn under dette må avklares av kommunen og eierne/vellene i fellesskap.
  • Ja

   

  FRP/Hans Birger Nielsen:

  Er glad for å kunne melde at vi i Fremskrittspartiet er helt enige med dere!!

  For oss er dette en viktig sak som vi har prioritert høyt i programmet.

  Vi mener helt klart at innbyggerne langs velveiene betaler skatt og avgifter på samme måte som resten av beboerne på Nesodden og bør selvfølgelig derfor ha krav på den samme servicen.

   

  MDG/Øyvind Solum:

  • Ja, kommunen må ha et overordnet ansvar for at dette gjøres, selv om modell og opplegg for dette med fordel må gjennomgås og forbedres fra tidligere. 
  • Ja, i hvert fall så lenge vi snakker om private veier som samtidig brukes som offentlige veier med alminnelig ferdsel og en viss grad av gjennomgangstrafikk. 

   

  AP, Høyre og KRF

  har ikke svart, men kommunestyret har vedtatt at brøyting av private veier skal tas opp til ny behandling for å finne en bedre løsning enn den som er i dag. I det ligger etter vårt syn en innrømmelse av at den ikke har hatt tilfredsstillende behandling i kommune og kommunestyre. Velforbundet har ingen tro på at dette resulterer i tilbakeføring hvor kommunen brøyter velveier.

   

   

  I 2011 ble det blant annet svart slik:

   

  Nina Sandberg, AP:

  Med meg som ordfører skal innbyggerne være trygge på likeverdig og forutsigbar behandling av velene. Velveiene skal brøytes, strøs og ha belysning der det er nødvendig for trafikksikkerheten. Det skal ikke være slik at noen innbyggere i kommunen betaler - mens andre ikke betaler - for samme tjenesten.

   

  Ivar Hoftvedt, FrP:

  Selvfølgelig vil vi gå for at dette opprettholdes og utvides.

   

  Christian Hintze Holm, SV:

  Jeg vil gå inn for at kommunen overtar langt flere av de private veiene, slik at de får fullt kommunalt vedlikehold sommer og vinter.

   

  Geir Christensen, Rødt:

  Fra programmet: ·at det skal gis økte bevilgninger til forbedring av velveier, og at det fortsatt skal være kommunalt vedlikehold.

   

  Henning Korsmoe, KrF:

  Brøyting av veier er helt klart et fellesskapsansvar som det er naturlig at kommunen tar seg av.

   

  Kjell Gudmundsen, H:

  Det er ingen selvfølge at brøyting av velveier skal betales over det kommunale driftsbudsjettet. På Nesodden har vi vært i en særstilling hvor vi har gjort det, i motsetning til de fleste andre kommuner hvor vellene/grunneierne må betale for det.


 •   ANNONSER:

   

  annonse

   

  annonse

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no