Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Vi har spurt de politiske partiene på Nesodden om hvordan deres parti vil forholde seg i årene fremover til veilys og vinterbrøyting i de såkalte private velveiene.

Utskriftsvennlig pdf her.

 

Veilys og snøbrøyting/veivedlikehold har vært en sak NVF har jobbet mye med, og lenge. Medlemmene har ytret ønske om å få vite hva de politiske partiene mener om dette.
- Svarene vil vil være retningsgivende for deres stemmegiving ved det kommende kommune-og fylkestingsvalget. Svarene foreligger på side 2 og 3 i denne avisen, og det henstilles til at alle svarene leses. Nøye!

 

Her kan du lese hva de politiske partiene svarte foran forrige valg i 2015 her.

 

- Og er du ekstra interessert kan du lese hva ordførerkanditatene i 2011 mente om dette før valget den gangen...

-------------------------------------------------------------------------------

 

Nesodden Venstres logo

 

19. juni 2019:
Det følger av Venstres program at kommunen skal ha ansvar for veilys og vinterveivedlikehold på velveier.
Vh/Gaute Voigt-Hanssen
Leder Nesodden Venstre

-------------------------------------------------------------------------------

 

Krflogo

 

30. juni 2019:
Viser til konstruktiv henvendelse. Under er svaret fra Nesodden KrF.

Ja til kommunalt vedlikehold på alle fellesveier på Nesodden - sommer som vinter!
Jeg har som KrFs representant helt siden saken dukket opp i 2013 ment at det er helt selvsagt at vedlikehold av fellesveier, veier som brukes til allmenn ferdsel, skal vedlikeholdes av kommunen. Vi er alle deltakere i Nesodden kommune, da skulle det bare mangle om vi ikke ble likebehandlet, uansett hvem som formelt eier veien vi bor ved.
Men slik er det ikke i Nesodden kommune. De “heldige” bor ved kommunale veier og får alt vedlikehold og brøyting utført uten videre, mens de “uheldige” bor ved veier eiet av vel- og veilag, og må selv betale for dette.
Når dette ble en problemstilling ifbm en gjennomgang av veistrukturen på Nesodden i 2013, ønsket flertallet av politikerne, inkl. AP og H, å benytte muligheten til å frasi seg ansvaret for veiene som ikke klart var kommunale. På den måten skulle en spare penger i et trangt budsjett. Det faktum at en da la dette ansvar over på mindre enheter som totalt sett ville gjøre dette mer kostbart, var klart for oss allerede da, men mine og andres protester på dette førte ikke fram. Selv ikke det at jeg kalte dette “en krigserklæring overfor Nesoddens innbyggere” gjorde inntrykk på flertallet.
Når en da i ettertid også erfarer at det vi sparte ved å gjøre dette grepet, ikke på langt nær har blitt det vi trodde, setter det flertallets vedtak bare i et enda mer underlig lys.
Nå har kommunestyret vedtatt at kommunen skal ta ansvar for vedlikehold av veilys på alle veier. Det er bra!
Men i mine øyne er det også selvsagt at vi tar tilsvarende ansvar for brøyting om vinteren. Det er absurd at deler av en gitt vei blir brøytet, mens plogen løftes opp når en kommer til de delene av samme vei som er privateide. Jeg er klar på at her må vi prioritere annerledes slik at vi sikrer brøyting av hele veinettet på Nesodden. Det handler til syvende og sist om innbyggernes sikkerhet, så det må vi ta oss råd til!

PS. Her er link til et oppslag Amta gjorde om saken i desember 2014:
www.amta.no/korsmoe-maker-til-mot-resten/s/5-3-1933

-------------------------------------------------------------------------------

 

rødt

 

23. juli 2019:
Rødt om veilys og brøyting:
26/11-2015 fremmet vi følgende: Kommunen overtar ansvaret for brøyting av velveier som før fra 1/1-16. Dette har vi gjentatt årlig i alle budsjettforslag og vil fortsette med det, men får ikke flertall med dagens politiske sammensetning av kommunestyret.
Veilys har vi tilsvarende foreslått skal være kommunalt. I kommunestyremøte 19 juni i år ble det vedtatt at kommunen skal «påta seg ansvaret for drift og vedlikehold av veilys». Siste setning i vedtaket: «Når anlegget er oppgradert vil kommunen vurdere hvordan driftsansvaret for anlegg på privat grunn skal ivaretas.» oppfattet vi som åpning for omkamp og foreslo å ta det ut. Det fikk ikke flertall. Vi gratulerer Velforbundet med å ha presset kommunestyret til å beholde ansvaret for veilysene. Rødt er på vakt mot nye forsøk på privat-isering.
Olga Papalexiou
Geir Christensen

-------------------------------------------------------------------------------

 

høyre

 

23. juli 2019:
Nesodden Høyre stemte for oppgradering av veilys i de private veiene som kommunen har hatt ansvar for siden salget av E-verket på 90-tallet, og at kommunen skulle fortsette med drift inntil dette er gjort og kostnad kan fastsettes for ny løsning. Da vil vi behandle saken med alle fakta på bordet.

Vinterbrøyting har vi programfestet at vi skal gjenopprette den ordningen som var før det ble foretatt ett skifte for 2 perioder siden; altså gjenopprette gammel ordning.
Mvh/Jørn G Bertelsen
Gruppeleder Nesodden Høyre

-------------------------------------------------------------------------------

 

AP

 

7. august 2019:
Dette ble grundig diskutert i vår programkomite og på vårt medlemsmøte som godkjente programmet vårt (2019-2023 og som vi nå går til valg på.
I vårt program (ligger på vår hjemmeside Nesodden.arbeiderparti.no) heter det:

” Når vi bygger i fremtiden må vi også ta mer hensyn til at folk skal leve utenfor husene ikke bare inni. Åpne plasser som inviterer til møter og samtale er med å skape et bedre samfunn. God belysning av veier og torv er også viktig for folks livskvalitet. Vi vil oppdatere veibelysningen i kommunen til moderne standard og gi kommunen ansvaret for all veibelysning på Nesodden.”

Dette er forøvrig i tråd med hvordan vi ønsker å løse oppgaver som gjelder alle, vi tror det vil styrke felleskapet i kommunen.
Med hilsen/Jan Kristian Balstad
leder av Nesodden Ap

-------------------------------------------------------------------------------

 

FRP

 

9. august 2019:
Nesodden FrP sier ja til kommunalt vedlikehold, brøyting og veilys av velveiene.
Mvh For styret i Nesodden FrP
Anne Elisabeth Østreng
Lokallagsleder

-------------------------------------------------------------------------------

 

mdg

 

12. august 2019:
Nesodden MDG mener at både brøyting og oppgradering og vedlikehold av veilys bør være kommunale oppgaver.
Vennlig hilsen Øyvind Solum

-------------------------------------------------------------------------------

 

SV

 

20. august 2019:
Nesodden SV ønsker at kommunen overtar brøyting og vedlikehold av velveier. Jeg var den eneste som talte imot gjeldende veiplan som førte til at kommunen kunne frita seg ansvar for veilys, brøyting og vedlikehold av private veier, (dvs 60 % av veiene på Nesodden). Nå har flertallet heldigvis tatt til fornuften og ser ut til å gå bort fra å la innbyggere betale for veilys - uansett om de bor ved velveier eller kommunale veier.
Jeg talte også sterkt imot forslaget om at kommunen skulle spare inn 800 000 kroner ved at velene skulle ta seg av brøyting. Dessverre tapte vi saken. Flertallets vedtak førte forøvrig til at kommunal brøyting ikke ble billigere, men dyrere på grunn av ny utlysning. I tillegg må de private betale, jeg tror at kostnaden for innbyggerne totalt har økt med ca. 3 mill. kroner som følge av vedtaket. Det kunne ha blitt et løft for veiene på Nesodden om pengene hadde blitt brukt til vedlikehold av veier! Mange veier på Nesodden er direkte trafikkfarlige, dette gjelder både private og kommunale veier. Dessuten har flertallet de siste periodene ikke tatt hensyn til lokale veinett ved utbyggingsprosjekter. Det håper vi endrer seg etter valget - Nesodden SV skal jobbe for en lavere utbyggingstakt, der det tas hensyn til lokalmiljøet og lokale forhold. Infrastrukturen må være på plass før husene blir ferdigstilt.
Om lag 60 % av veiene på Nesodden har status som private veier - dette er en meget høy andel og har årsaken i måten Nesodden ble utbygd på: mye fortetting av hytteområder. I 2014 ble gjeldende veiplan vedtatt som har til følge at mange som bor i «private» veier nå må sørge for vinterdrift selv, og i fremtiden må de også påregne å drifte veilys selv. Vi ønsker at kommunen overtar vedlikehold og drift av private veier som er en del av veisytemet, og som driftes i dag av veilag.
Vi mener at innbyggere som bor ved velveier betaler like mye skatt som dem som bor ved kommunale veier, og at det derfor virker urimelig at de må betale for tjenester som andre innbyggere får kostnadsfritt av kommunen. Det er også flere veier som har feil status i veiplanen eller der statusen synes lite konsekvent, f.eks. har Linneaveien en del som er privat, en som er kommunalt, og en som kan bli kommunalt... Blåbærstien er todelt, den nordre delen (Oksval III sameie) er kommunalt, den søndre (Søndre Blåbærstien sameie) er privat - uten at jeg tror det blir gjort noe forskjell her, og begge behandles som kommunalt vei - til tross for at veien er gangvei og sykkelsti og smal.
Vennlig hilsen fra Claudia Behrens

-------------------------------------------------------------------------------

 

Senterpartiet

 

27. august 2019:
«Senterpartiet på Nesodden mener kommunen bør legge en framdriftsplan for en felles plan for vedlikehold av velveiene på Nesodden. Vi mener vedlikehold av alle våre veier er et offentlig anliggende»
Paul B. Simmons
Senterpartiet Nesodden

-------------------------------------------------------------------------------

 

Avslutningsvis er det bare å si, at med slik enighet blant politikerne, er det bare å få saken på
sakskartet, og fatte vedtaket. - Med det aller første.
Et vedtak i tråd med hva de hevder, vil glede store deler av Nesodden sine beboere!

 

Godt Valg!
Hilsen Styret i NVF.

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

Et lite klipp fra side 10 i Fellesvelet avis nr 1/1956. Vedlikehold av de private veiene var i fokus da også.

Følg med fremover - Gamle utgivelser av Fellesvelets avis blir digitalisert!

 

Innlegg fra 1956

 

 


 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no