Nesodden Velforbund

Avisens forside
Tidligere artikler
Tidligere trykte utgivelser av Velavisen
Våre medlemsvel
Til Nesodden velforbunds webside
Nesodden velforbund på
facebookStøtt NVF med
din grasrotandel!
Grasrotandelen


tips en venn

Parkeringsstrategi for Nesodden Kommune:

Tekst: Trond Erik Bergersen

Utskriftsvennlig pdf her. (197Kb)

 

Nesodden kommune har lagt ut en parkerings-strategi til offentlig høring. Nesodden Velforbund
ønsker å gi innspill til denne:

Nesodden Velforbund er positive til at det utarbeides en parkeringsstrategi for Nesodden. Kommunen påpeker en rekke forhold som anses som vesentlige.

 

Kommentarer:
Uten å kommentere innholdet direkte ønsker vi å påpeke noen forhold vi mener det er viktig å ta hensyn til.

Det står lite om innfartsparkering i strategien. Noen plasser er under planlegging. Velforbundet støtter kommunen i at bygging av flere parkeringsplasser alene ikke løser utfordringene. Vi støtter også det overordnede mål å begrense bilbruken. Satsing på sykkel er i så måte positivt. Det be-merkes likevel at sykkel ikke er noen god løsning om vinteren, selv om noen sykler også da.

Betaling for parkering ser vi ikke som noen god løsning. Hverken på innfartsparkeringene, ved barnehager,
eller som beboerparkering.

Vi mener bilkjøring og parkering må vurderes med forskjellig bakgrunn; pendlere til og fra jobb i Oslo, bringe og hente barn i barnehage i forbindelse med pendling til jobb, transportbehov på fritiden, dvs. kveld og helg:

 

Jobbpendling til Oslo:
I disse tilfeller kan det stilles mer krav til gangavstand til kollektivtransport. Dette er forutsigbart, rutinemessig og relativt greit å planlegge.

 

Bringe og hente barn i barnehage:
I disse tilfellene er man ofte avhengig av bil. Det må det legges til rette for parkering i nærheten av barnehagene slik at man kan ta offentlig transport derfra.


Transportbehov på fritiden:
Fritiden er verdifull for de fleste. Transportbehovet er ofte relativt korte avstander innen kommunen. Da kan det opp-leves uhensiktsmessig å bruke 30-60 minutter ekstra hver vei for å benytte kollektivtilbudet til fordel for å kjøre bil. Parkeringsbehovet vil bli annerledes. Dette bør kommenteres i en slik plan.

 

Innfartsparkering:
Det må legges til rette for at de som har behov for å kjøre bil til kollektive transportmidler har et sted å parkere. Parkeringen må være gratis for de som benytter kollektive transportmidler i tillegg til bilen, ref. punktene over. Det må legges til rette for at innfartsparkering benyttes til dette, og ikke annet parkeringsbehov.
I planen er det lagt en forutsetning at de som bor innenfor 500 m fra kollektivt transportmiddel skal gå eller sykle. På Nesodden går hoved traséen for bussen langs hovedveiene, FV 156 og 157. Disse ligger høyt. Fra gammelt av var utbyggingen på Nesodden langs kysten, noe som preger bosetningen mange steder også i dag. Flere steder er det bratt opp til hovedveien, eksempelvis Alværn og Fjordvangen. Dette tilsier at det må legges til rette for en annen mer differensiert vurdering av hva som er normal gangavstand.

Det er ikke mange innfartsparkeringer på vestsiden i dag. Dette bør også vurderes bygget. De få innfartsparkeringene som finnes i dag, kan ikke bygges om til kun sykkelparkering (Flaskebekk). På Bergerbanen er det også fullt om kvelden ved idrettsarrangementer. Det samme gjelder i helgene. Det er ikke plass til vanlig mosjonister. Parkering på Berger bør utvikles videre med tanke på mye fritidsbruk.

 

Betaling:
Vi mener ganske bestemt at det ikke er god politikk å kreve betaling for parkering for de som bruker bil for så å fortsette kollektivt. Ei heller kreve betaling for “beboerparkering”, noe som kan være aktuelt for å begrense innfartsparkering i boområder. Det bør legges til rette for en løsning hvor det blir registrert at kollektivtransport er benyttet i sammenheng med parkeringen.
Eksempelvis oblat sammen med periodebillett, betale for kollektivtransport i parkeringsautomat som gir billett pluss oblat, eller registrering av bilnummer i Ruter-appen. “Park-And-Ride” har vært benyttet i andre land i en årrekke.

Betaling for parkering i tidspunkter med stort press kan være OK, dog ikke for pendlerparkering.

 

Båt langs kysten:
Det bør legges til rette for bruk av rutebåt langs kysten igjen. Dette vil kunne begrense bilbruken og dermed parkeringsbehov mye. Eksempelvis kan man gå ned til bryggene om morgenen, og ned fra bussen og hjem om ettermiddagen.

 

Ringbuss:
En ringbuss har vært diskutert tidlig-ere. Vi mener at det bør legges opp til en buss som gjør det enklere å reise fra øst til vest på Nesodden uten å måtte bytte på Tangen brygge. En form for ringbuss som legger til rette for enklere bruk av kollektivtransport, kanskje spesielt utenom vanlig kontortid, vil kunne avhjelpe bilbruk og parkeringsbehov.

 

Sykkel:
Det er positivt at det legges opp til bruk av sykkel. Imidlertid er det flere, minimum tre, måneder i året dette ikke vil være aktuelt for de fleste. Vintersykling går bra, men dette er kun for de ivrigste.
Gratis sykkel på båten kan være et
positivt tiltak, men det krever at det legges til rette for fler sykler på båtene, det er ikke plass til mange sykler på de båtene som går mellom Nesodden og Oslo i dag.  ANNONSER:

 

annonse

 

annonse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Velavisen utgis av Nesodden Velforbund - epost. kontakt@nesoddenvelforbund.no